# RealtimeTagLogManager RealtimeLogManager.tag(string tagName)

基础库 2.16.0 开始支持,低版本需做兼容处理

小程序插件:支持,需要小程序基础库版本不低于 2.16.0

相关文档: 实时日志

# 功能描述

获取给定标签的日志管理器实例,目前只支持在插件使用

# 参数

# string tagName

标签名

# 返回值

# RealtimeTagLogManager