wx.offCopyUrl(function callback)

基础库 2.14.3 开始支持,低版本需做兼容处理

小程序插件:不支持

取消监听用户点击右上角菜单的「复制链接」按钮时触发的事件

参数

function callback

用户点击右上角菜单的「复制链接」按钮时触发的事件的回调函数

示例代码


  // 绑定分享参数
  wx.onCopyUrl(() => {
    return { query: 'a=1&b=2' }
  })

  // 取消绑定分享参数
  wx.offCopyUrl()