# UpdateManager.onUpdateFailed(function callback)

# 功能描述

监听小程序更新失败事件。小程序有新版本,客户端主动触发下载(无需开发者触发),下载失败(可能是网络原因等)后回调

# 参数

# function callback

小程序更新失败事件的回调函数

# 示例代码

示例代码