# UDPSocket wx.createUDPSocket()

基础库 2.7.0 开始支持,低版本需做兼容处理

相关文档: 网络使用说明局域网通信

# 功能描述

创建一个 UDP Socket 实例。使用前请注意阅读相关说明

# 返回值

# UDPSocket

一个 UDP Socket 实例