number UDPSocket.bind(number port)

Promise 风格 调用:不支持

小程序插件:支持,需要小程序基础库版本不低于 2.11.1

绑定一个系统随机分配的可用端口,或绑定一个指定的端口号

参数

number port

基础库 2.9.0 开始支持,低版本需做兼容处理

指定要绑定的端口号,不传则返回系统随机分配的可用端口

返回值

number

绑定成功的端口号

示例代码


  const udp = wx.createUDPSocket()
  const port = udp.bind()