# wx.onUserCaptureScreen(function callback)

基础库 2.8.1 开始支持,低版本需做兼容处理

# 功能描述

监听用户主动截屏事件。用户使用系统截屏按键截屏时触发,只能注册一个监听

# 参数

# function callback

用户主动截屏事件的回调函数

# 示例代码

wx.onUserCaptureScreen(function (res) {
  console.log('用户截屏了')
})